kucharz

OPŁATY ZA OBIADY

OGŁOSZENIE DLA RODZICÓW!!!

Informujemy że, obiady we wrześniu będą wydawane od dnia 11.09. 2017r.

Koszt jednego posiłku to 3 zł, cena obiadów we wrześniu to 45 zł

 

Płatność należy dokonywać na konto bankowe z dopiskiem – imię nazwisko dziecka – klasa – miesiąc – rok – szkoła

Numer rachunku – 51102023130000380205561628

 

Uwaga!

W tytule przelewu prosimy wpisywać: imię, nazwisko, opłata za obiady w miesiącu, roku…

 

 

 

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ:

1.Cena jednego obiadu wynosi: 3,00. Koszt obiadów ustala się poprzez iloczyn ilości dni żywieniowych w danym miesiącu oraz ceny obiadu jednostkowego. Opłatę za wyżywienie wnosi się za cały miesiąc z góry, do 10 dnia każdego miesiąca, za który opłata jest wnoszona. Jeżeli korzystanie z obiadów następuje w trakcie miesiąca (po 10 dniu danego miesiąca), wpłata za obiady powinna zostać dokonana w terminie trzech dni od rozpoczęcia korzystania z obiadów, nie później niż do końca danego miesiąca.

2.W przypadku zwłoki w uregulowaniu należności z tytułu korzystania z żywienia w stołówce szkolnej naliczane i pobierane są odsetki ustawowe. W przypadku dokonywania wpłat bezpośrednio na rachunek bankowy datą dokonania wpłaty jest dzień, w którym środki wpłyną na rachunek szkoły.

3.Istnieje możliwość wykupienia obiadów na pojedyncze dni. Opłatę za obiad pojedynczy należy wnieść nie później niż do końca danego miesiąca.

4.Wpłat przyjmowane są u kierownika świetlicy (w wyznaczonych godzinach) lub na konto bankowe numer: 49 1050 1230 1000 0024 0062 4850

 

Jadłospis

 

GODZINY WYDAWANIA POSIŁKÓW:

11.35-11.45 – klasy I – III
12.30-12.45- klasy starsze
13.30-13.45 – klasy starsze